Prevádzkový poriadok

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích služieb obyvateľstvu – ubytovanie.

a)      identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadeni                         

 

     
Obchodný názov:
Názov prevádzky:
Ing. Milena Demeterová
CHATA MEŠTER ***
Sídlo Veľké Pole 263, 966 74 Veľké Pole
IČO
DIČ
46 872 272
SK 1029679640
Počet pracovníkov 1
Tel. kontakt 045/68 95 144, 0911 240 111,
0902 905 241
Email
Otváracie hodiny
chatamester@gmail.com
nonstop

 

 

 

 

 

              

b)      druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Popis ubytovacieho zariadenia:

Druh ubytovacieho zariadenia - ubytovanie v súkromí, izby s troma *

Účelom zariadenia je poskytovať ubytovacie služby v turistickom ruchu. Kapacita ubytovacieho zariadenia je 10 postelí. Predpokladaný spôsob využívania objektu je poskytovanie ubytovania v týždenných cykloch so striedaním hostí v nedeľu (odchod do 10:00, príchod po 14:00). Každý nový hosť je povinný sa po príchode zapísať do Knihy návštev. Zariadenie poskytuje ubytovanie v podkroví. V podkroví sa nachádzajú 4 dvojlôžkové izby, pričom jedna izba má vstup do apartmánu. Apartmán je vybavený 2 lôžkami na spanie. Izby sú uzamykateľné, nepriechodné. Každá izba má samostatné hygienické zariadenie (sprchovací kút, WC s toaletným papierom, umývadlo s tečúcou teplou a studenou vodou). Pre všetky izby je prístupná spoločná miestnosť na oddych. Každá izba je vybavená nasledovným príslušenstvom:

 •          max. 2 stále lôžka,
 •          stolík,
 •          osvetlenie izby,
 •          skriňa na šaty,
 •          v skrini 4 ks vešiakov,
 •          zrkadlo,
 •          uzatvárateľná nádoba na odpadky.

Každé lôžko má:

 •          nočný stolík s nočnou lampou,
 •          pohár na vodu,
 •          čalúnená stolička,
 •          uterák,
 •          poduška a obliečka,
 •          prikrývka a obliečka,
 •          plachta.

Na prízemí sa nachádza:

1.    vstupná hala so skrinkou na topánky

2.    kuchyňa s nasledovnou výbavou:

 •          tepelný zdroj na prípravu jedál – elektrický a plynový sporák,
 •          2 dresy na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou,
 •          výlevka,
 •          kuchynská linka na riad,
 •          súprava kuchynského riadu, nože a ďalšie kuchynské potreby na prípravu jedál a nápojov,
 •          stolový porcelánový riad – 60 ks (hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček),
 •          pohár na vodu,
 •          príbory,
 •          utierka na riad,
 •          chladnička s mrazničkou,
 •          metlička na podlahu,
 •          lopatka na smeti,
 •          handra na podlahu,
 •          vedro na vodu,
 •          uzatvárateľná nádoba na odpadky,
 •          mikrovlnka,
 •          rýchlovarná kanvica,
 •          skrinka na potraviny,
 •          pracovný kuchynský stôl,
 •          kávovar,
 •          mixér,
 •          krájač.

3.    spoločenská miestnosť s kapacitou 60 hostí, ktorej súčasťou sú:

 •          11 ks stolov,
 •          60 ks stoličiek,
 •          krb,
 •          televízor a satelit,
 •          bar,
 •          recepcia,
 •          vešiak – 2 ks,
 •          biliardový stôl.

4.    WC pre ženy s dvomi splachovacími zariadeniami, umývadlom a toaletným papierom

5.    WC pre mužov so splachovacím zariadením, pisoárom, umývadlom a toaletným papierom

6.    Sklad

Prevádzka CHATA MEŠTER má vodný zdroj, ktorého majiteľom je firma ROĽAN, s.r.o. Nová Baňa a vlastnú žumpu. Príprava teplej úžitkovej vody, vykurovanie sú zabezpečené elektrickým bojlerom a krbovým ústredným kúrením.

c)      podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných zamestnancov ubytovacieho zariadenia

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a proti epidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná Ing. Milena Demeterová, ktorá dbá na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky. Predovšetkým zabezpečuje opatrenia na prechádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku.

Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

V ubytovacom zariadení je umiestnená lekárnička prvej pomoci na vhodnom a dostupnom mieste, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa. Pri lekárničke sa nachádza aj zoznam telefónnych čísel pre prípad urgentných udalostí (rýchla zdravotná pomoc, polícia, požiarnici a pod.).

Vetranie je zabezpečené oknami.

d)      spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je použitá čistá bielizeň. Pri manipulácii s bielizňou nesmie dôjsť k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a požitej bielizne.  Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyradí z používania. Čistú posteľnú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak aby sa bránilo jej kontaminácii.

Čistá bielizeň sa skladuje v miestnosti na to určenej. Použitá bielizeň sa odkladá do nádoby na to určenej, len pre použitú bielizeň. Pranie použitej bielizne zabezpečuje prevádzkovateľ. Bielizeň, uteráky a utierky sa vymieňajú po každom odchode hostí, pri dlhšom pobyte každých 7 dní.

e)      spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

Upratovanie priestorov objektu sa realizuje týždenne, vždy pri výmene hostí, pričom hygienické zariadenia budú striedavo umývané a dezinfikované (1. týždeň – SAVO, 2. týždeň – PERSTERIL).

Rozsah týždenného upratovania: vysávanie, utieranie prachu, výmena bielizne, vetranie, vynášanie odpadkov (PVC nádoby vybavené PVC vreckami na odpadky), umývanie a dezinfekcia hygienických zariadení.

Rozsah štvrťročného upratovania: umývanie okien, dverí, svietidiel, prášenie prikrývok a matracov.

Upratovanie počas pobytu si budú zabezpečovať hostia sami svojpomocne. V objekte budú zabezpečené čistiace prostriedky, ako aj prostriedky ochrany zdravia pri práci s chemikáliami, ktoré sú umiestnené v samostatnej skrine v priestore na to určenom.

Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za 2 roky.

Prostriedky na dezinfekciu plôch: Savo, Domestos.

Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa priloženého návodu výrobcu a dodržiavame doby expozície.

f)       postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu

Zariadenia na osobnú hygienu sa musia denne umyť a dezinfikovať. Rohože pod sprchami sa najmenej raz za týždeň musia vydrhnúť kefou a dezinfikovať.

Prostriedky na dezinfekciu zariadení na osobnú hygienu: Savo, Domestos.

g)      postup pri zabezpečovaní ničenia živočíšnych škodcov

Vykonávanie ničenia živočíšnych škodcov zabezpečuje odborne spôsobilá osoba. Deratizácia sa realizuje raz ročne, resp. podľa potreby.

h)      spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Na zber odpadkov slúžia hrubostenné igelitové vrecia na stojanoch, ktoré sú umiestnené pod prístreškom. Vyprázdňujú sa podľa potreby, minimálne 1 krát za týždeň. Triedenie a vynášanie odpadkov z odpadových nádob na izbách počas pobytu si zabezpečuje hosť sám svojpomocne, pričom odpad uskladňuje na vopred určené miesto podľa druhu odpadu. Odvoz a zneškodňovanie tuhého odpadu zabezpečuje prevádzkovateľ.

i)        súhlas s prevádzkovým poriadkom

Klient súhlasí s prevádzkovým poriadkom.

V celom objekte  nie je povolené premiestňovať nábytok, zariadenia a nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče.  To sa netýka el. spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene.

Pred vstupom do ubytovacej časti je si potrebné očistiť obuv.

Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov v chate i mimo nej.

Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu od 23:00 hod do 7:00 hod.

V deň odchodu je klient povinný dať chatu do pôvodného stavu a zobrať si zvyšné potraviny z chladničky.

Parkovisko je bezplatné, nestrážené a slúži len pre ubytovaných.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali prevádzkový poriadok. V prípade jeho opakovaného porušovania budeme žiadať okamžité prerušenie pobytu.

 

Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemný pobyt!

S úctou CHATA MEŠTER

Ing. Milena Demeterová

  

Zákaz vstupovať so zvieratami !!!

Od 18.09.2017 platí, že do Chaty MEŠTER je zakázané nosiť si psy, mačky a iné zvieratá. 

Pred odchodom z Chaty MEŠTER:

1.   UVEĎTE CHATU DO PÔVODNÉHO STAVU – v cene ubytovania nie sú upratovacie služby, preto Vás prosíme o vrátenie čistej chaty a vonkajšej miestnosti s krbom.

2.   SKONTROLUJTE STAV A FUNKČNOSŤ ZARIADENÍ A MAJETKU OBJEKTU – nedostatky je potrebné oznámiť majiteľov chaty.

3.   ZATVORTE OKNÁ.

4.   ZHASNITE OSVETLENIE.

5.   ZAMKNITE DVERE.

 OZNAM

Podľa zákona č. 87/2009, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov, platí zákaz fajčenia v celej budove – CHATA MEŠTER.

PORUŠENIE TOHTO ZÁKONA JE MOŽNÉ NAHLÁSIŤ KONTROLNÝM ORGÁNOM:

1. Slovenskej obchodnej inšpekcii, Dolná 46, Banská Bystrica

2. Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, SNP 612/120, Žiar nad Hronom

3. Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom, Sládkovičova 484/9

4. Obecnému úradu Veľké Pole

5. Inšpektorátu práce, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica